Privacyverklaring

Diëtist Rijnmond gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van Diëtist Rijnmond dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • telefoonnummer
 • gegevens zorgverzekering
 • e-mailadres
 • bepaalde ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtist Rijnmond heeft je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ . Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Diëtist Rijnmond bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 


Delen met anderen

Diëtist Rijnmond zal je gegevens, alleen indien noodzakelijk en met jouw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtist Rijnmond heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Rijnmond zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Rijnmond een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtist Rijnmond blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens. 


PowerSlim/PS. food & lifestyle

Indien je PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PS. food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. Je bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als je de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten.


PS. food & lifestyle app

Maak je ook gebruik van de PS. app? En heb je PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan zijn wij beiden voor de verwerking van die persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben hier met PS. food & lifestyle nadere afspraken over gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot ons als tot PS. food & lifestyle wenden. Over het algemeen zal PS. food & lifestyle degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij je ons vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zullen wij dit veelal zelf doen;
 • food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietist-rijnmond.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Diëtist Rijnmond neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 010-2103023 of via e-mail: info@dietist-rijnmond.nl


Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Rijnmond kun je contact opnemen via telefoonnummer 010-2103023 of via e-mail: info@dietist-rijnmond.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.